Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de Amateurtuindersvereniging “De Zes Wielen”

ALGEMEEN

Artikel 1. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen, de besluiten van de ledenverga¬dering en de aanwijzingen van het bestuur stipt na te leven.

Artikel 2. Elk nieuw lid ontvangt, na betaling van het entree- en sleutelgeld, een exemplaar van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en het Tuinreglement.

Artikel 3. De leden zijn verplicht de huurprijs en de contributie per verenigingsjaar jaarlijks bij vooruitbetaling te voldoen. Het verenigingsjaar wordt geacht te lopen van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 4. Bij niet tijdige betaling van de huurprijs en de contributie wordt de huurovereenkomst onmiddellijk als vervallen beschouwd. De huurder verliest alsdan direct alle recht op het verdere gebruik van de tuin. De gewassen en eventuele opstallen vervallen aan de vereniging en kunnen worden verkocht om de eventuele financiële verplichtingen van de huurder te verrekenen.

Artikel 5. Leden die zich ernstig misdragen, de vereniging ernstig benadelen, de statuten, reglementen of de wettig genomen besluiten overtreden, andere zonder noodzaak hinderen, de goede orde verstoren of dreigen te verstoren of op enigerlei wijze het algemeen belang van het amateurtuinen schaden, kunnen door het bestuur terstond, zonder schadeloosstelling, worden geroyeerd.

Artikel 6. De leden onthouden zich op het tuincomplex van het voeren van propaganda op politiek of godsdienstig terrein. Bovendien dient het lid zich te onthouden van het aanplakken of verspreiden van enig geschrift of drukwerk anders dan met betrekking tot de doelstelling van de vereniging.

Artikel 7. Het is de leden verboden, anders dan met toestemming van het bestuur, het gebruik of de vruchttrekking van de tuin geheel of gedeeltelijk aan derden over dragen. Bij ontheffing van dit artikel, ter beoordeling van het bestuur, gelden de volgende regels: 1. Het lid heeft een meldingsplicht naar het bestuur. Het bestuur beslist in overleg met het lid of er sprake is van een invalsituatie. 2. Wanneer de hulp niet kan worden aangemerkt als een tijdelijke zaak dan dient het lid zijn medegebruiker aan te melden als lid van de vereniging waarbij een contributie zal gelden van 50% van de voor de leden geldende contributie. 3. Het medegebruik van de tuin geeft geen voorrangsrecht bij het toekennen van een tuin aan de medegebruiker. Ingeval van de wens voor een tuin, dient de medegebruiker zich op de gebruikelijke wijze aan te melden en zal plaatsing op de wachtlijst volgen. 4. Wanneer een sub-lid minimaal 3 jaar aaneengesloten op één tuin staat ingeschreven dan kan zij/hij bij beëindiging van het lidmaatschap van de huurder deze tuin als volledig lid overnemen.

Artikel 8. Een geroyeerd persoon dient zijn eigendommen, wanneer aan de financiële verplichtingen jegens de vereniging is voldaan, binnen de hem/haar door het bestuur gegeven tijd, te verwijderen. Wanneer nog niet aan de financiële verplichtingen is voldaan dan blijven de eigendommen ter beschikking van de vereniging. Bij het niet voldoen van de financiële verplichtingen binnen de door het bestuur gegeven termijn, vervallen de goederen aan de vereniging zonder enige ingebrekestelling.

Artikel 9. De huur zal door het bestuur, zonder schadeloosstelling, met onmiddellijke ingang worden beëindigd per eenvoudige schriftelijke kennisgeving wanneer de huur van het tuincomplex door de verpachter (De Gemeente Alkmaar) wordt opgezegd.

Artikel 10. Een lid, dat zich schuldig maakt aan diefstal van zaden, gewassen, gereedschappen of andere zich op het tuincomplex bevindende voorwerpen, wordt het lidmaatschap ontnomen. De huur eindigt in dat geval onmiddellijk, zonder restitutie van betaalde huur, terwijl de gewassen en andere op de tuin aanwezige activa van de betrokkene zonder schadevergoeding ten behoeve van de vereniging verbeurd worden verklaard en verkocht. Het is de betrokkene vanaf dat moment verboden het terrein van de vereniging te betreden.

BESTUURLIJK

Artikel 11. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris/vice-voorzitter en een penningmeester, alsmede uit leden. De voorzitter wordt door de ledenvergadering gekozen, de overige functies worden binnen het bestuur tussen de door de ledenvergadering gekozen bestuursleden verdeeld.

Artikel 12. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van vijf jaar. Jaarlijks op de algemene ledenvergade¬ring treden één of meer leden van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature wordt daarin op de eerstvolgende vergadering voorzien.

Artikel 13. Het bestuur heeft tot taak ten behoeve van het complex: a. de verenigingsbelangen te behartigen; b. toezicht te houden op het gebruik van de amateur-tuinen; c. het verzorgen van de toewijzing van de tuinen aan (nieuwe) leden; d. het regelen van alle voorkomende aangelegenheden; e. het verzorgen van een financieel beleid.

Artikel 14. Het bestuur vergadert zo dikwijls als zulks door de voorzitter of door de meerderheid van het bestuur nodig wordt geoordeeld, doch minstens vijfmaal per jaar. Besluiten kunnen alleen worden genomen, indien de grootste helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Bij staking van stem-men wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Artikel 15. De voorzitter c.q. de vice-voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van alle vergaderingen van het bestuur en alle algemene en buitengewone ledenver¬gaderingen. Hij geeft en ontneemt het woord en kan de besprekingen sluiten, zodra hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is echter verplicht deze te heropenen, indien 1/3 van de aanwezige leden dit verlangt. Hij zorgt, in overleg met de andere leden van het bestuur, voor de geregelde gang van zaken.

Artikel 16. De secretaris is belast met de correspondentie en de administratie der vereniging. Hij ondertekent namens het bestuur alle uitgaande stukken en is verplicht daarvan afschrift te houden. De secretaris is verantwoordelijk voor het opmaken van de notulen van de vergadering, stelt het jaarverslag samen en brengt dit uit in de algemene ledenvergadering. Hij houdt de ledenadministratie bij en is belast met de zorg voor het archief.

Artikel 17. De penningmeester beheert de financiën en verzorgt alle werkzaamheden, verbonden aan: a. de huur van het complex, zulks in overleg met de leden van het bestuur; b. de verhuur van de tuinen aan de leden. De penningmeester is gehouden ten alle tijden aan het bestuur desgevraagd inzage van kas en boeken te geven en inlichtingen te verschaffen omtrent zijn beheer. Op de algemene ledenvergadering brengt hij jaarlijks een financieel verslag uit presenteert hij een begroting voor het komende jaar en een meerjarenraming voor enkele daarop volgende jaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 18. De algemene vergaderingen zullen worden gehouden op plaats, dag en uur door het bestuur te bepalen. Alle leden hebben in de vergaderingen één stem. De oproepingen tot de algemene verga-deringen van leden worden met vermelding van de te behandelen punten minstens 8 dagen van tevoren door de secretaris aan de leden verzonden. Wordt een algemene vergadering van leden op grond van de laatste alinea van artikel 10 der statuten door minstens 1/5 van het totaal aantal leden bijeengeroepen, dan is ook dit gedeelte der leden gehouden de oproepingen tot de vergadering met vermelding van de te behandelen punten minstens 8 dagen van tevoren aan de leden te verzenden.

Artikel 19. Een algemene vergadering van leden kan alleen bindende besluiten nemen over de voorstellen, die op de agenda voor die vergadering vermeld zijn.

Artikel 20. Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergaderingen van leden besluiten bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, tenzij anders is bepaald. Bij staking van stemming wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij stemmingen over personen wordt de volstrekte meerderheid vereist. Is bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan volgt een nieuwe vrije stem¬ming. Is er ook dan geen volstrekte meerderheid, dan heeft herstemming plaats over de twee of zonodig meer personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

Artikel 21. De algemene vergadering van leden beslist over de goedkeuring en vaststelling van het jaarverslag en financieel jaaroverzicht van de penningmeester en over het verlenen van decharge aan hen voor het gehouden beheer.

Artikel 22. Een erelid heeft het recht algemene ledenvergaderingen bij te wonen zonder stemrecht te bezitten.

KASCOMMISSIE.

Artikel 23. Het financieel jaaroverzicht, de boeken en de kas van de penningmeester worden jaarlijks tussen 1 januari en de e.v. algemene ledenvergadering gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit drie leden. De leden worden uit een door het bestuur op te maken voordracht door de gewone algemene vergadering van leden voor de tijd van drie jaar gekozen. Jaarlijks op de algemene ledenvergadering treedt één lid der commissie af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het aftredende lid dezer commissie is niet terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan ener tussentijd¬se vacature wordt daarin op de eerstvolgende algemene ledenvergadering voorzien. Een tussentijds gekozen lid treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

GELDMIDDELEN.

Artikel 24. Deze worden o.a. verkregen uit: a. een door het bestuur in overleg met de algemene ledenvergadering vast te stellen jaarlijkse contributie; b. de verkoop van zaden etc.; c. het verlenen van diensten (b.v. freeswerkzaamheden).

TUINREGLEMENT.

Artikel 25. Een door de ledenvergadering vast te stellen tuinreglement bepaalt de regels, die de huurders tijdens de duur der huur, moeten naleven.

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 26. Besluiten tot wijziging van dit huishoudelijk reglement behoeven, om geldig te zijn, een meerder-heid van 2/3 der uitgebrachte stemmen van het aantal ter algemene vergadering aanwezige leden. De voorgestelde wijzigingen moeten als punt op de agenda staan vermeld.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 27. In gevallen, waarin verschil van mening bestaat over de betekenis van een artikel uit de statuten of uit het huishoudelijk- of tuinreglement, beslist het bestuur.

Artikel 28. Dit huishoudelijkreglement treedt dadelijk na de vaststelling in werking.

Aldus vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering gehouden op 11 maart 2005.