Tuinreglement

Tuinreglement van de Amateurtuindersvereniging
“De Zes Wielen”

Artikel 1. De leden zijn verplicht aan het gemeenschappelijk werk tot onderhoud, verbetering en verfraaiing van het tuincomplex naar vermogen, onder leiding van het bestuur deel te nemen. Wanneer bedoelde werkzaamheden niet op vrijwillige basis kunnen worden uitgevoerd is het bestuur gerechtigd de leden via een op te stellen rooster aan te wijzen. Indien de aangewezen leden nalatig blijven, kan het bestuur bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering sanctiemaatregelen voorstellen.

Artikel 2. De huurder is verplicht de tuin in goede staat te onderhouden en te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming. De huurder is eveneens verplicht de greppels goed open te houden en de sloten te schonen, de paden vrij te houden van begroeiing. Het onkruid en ander afval uit de tuin zelf van het terrein te verwijderen of op de tuin onder te spitten. Bij onvoldoende onderhoud dan wel verwaarlozing kan het lid, na schriftelijke waarschuwing door het bestuur, op de eerstvolgende algemene ledenvergadering voor royement worden voorgedragen door het bestuur. In geval van overmacht dient het bestuur in kennis te worden gesteld van tijdelijke waarneming door derden.

Artikel 3. De huurder is verplicht: a: om, wanneer hij een kasje wenst te plaatsen op de door hem gehuurde tuin, via het bestuur een op naam van de vereniging staande bouwvergunning aan te vragen bij de Gemeente Alkmaar. De kosten, verbonden aan de aanvraag van de vergunning, zijn voor rekening van de tuinder. Deze kosten zijn bij vertrek van de tuin niet verhaalbaar op de vereniging terwijl de vergunning eigendom blijft van de vereniging. Het te bouwen kasje dient te voldoen aan de voorwaarden die in overleg met de Gemeente Alkmaar zijn vastgesteld met betrekking tot de te gebruiken materialen, de maximale afmetingen en de plaats op de tuin. b: bij een gereedschapskist zich te houden aan de maximale afmeting van 300x50x60 (lxbxh) en de kleur donkergroen. c: bij een schuur, indien aanwezig, zich te houden aan de kleur donkergroend d: platte glasbakken slechts te maken van broeiramen met een maximale hoogte van 80 cm. e: een eventuele compostbak van acceptabele opbouw te plaatsen achter op de tuin. Hierbij gelden maximale afmetingen van 200x100x100(lxbxh) en het gebruik van de kleur donkergroen.

Artikel 4. De huurder is verplicht de tuin ieder jaar voor 15 april schoon c.q. bouwrijp te hebben gemaakt.

Artikel 5. Aardappelteelt op de tuin is toegestaan waarbij de instructies van het bestuur over de plaats stipt behoren te worden opgevolgd. Bij niet navolging van de instructies volgt een onherroepelijke verwijdering van de planten ter voorkoming van ziekten.

Artikel 6. Het is de huurder verboden: a: op de tuinen kippen, konijnen of andere dieren te houden, loslopende honden mede te brengen of kinderen te laten spelen. b. gewassen te telen of te poten die niet gerekend kunnen worden tot de groenten-, fruit- of siergewassen. De bomen mogen niet hoger zijn dan 2,50 meter. c. greppels of sloten te graven, paden te verharden, hekken of afrasteringen te maken tussen de tuinen die een hoogte overschrijden van 0,5 meter of enig getimmerde te bouwen met uitzondering van de in artikel 3 genoemde objecten anders dan met toestemming van het complexbestuur. d. Vuur te stoken ter verbranding van afval of voor welk ander doel ook.

Artikel 7a. Het gebruik van gewasbeschermende middelen is toegestaan binnen de daarvoor gestelde wettelijke normen. Het gebruik mag geen enkel schadelijk gevolg hebben voor personen, dieren en gewassen op andere tuinen. Het gebruik mag de wettelijke normen van bodemverontreiniging niet overschrijden. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schadelijke/financiële gevolgen aan de gronden of personen door onachtzame toepassing van genoemde middelen op het tuincomplex.

Artikel 7b. Het is verboden RoundUp of andere synthetisch-chemische middelen waarin glyfosaat is verwerkt te gebruiken op openbare gedeelten van het tuincomplex. Van Rijkswege is het verboden om azijn, zout en chloor te gebruiken om onkruid te bestrijden. (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en-antwoord/kan-ik-azijn-zout-of-chloor-gebruiken-tegen-onkruid).

Artikel 8. De op de tuin gekweekte gewassen mogen niet buiten de betrokken tuin groeien. Zij mogen eveneens niet op een zodanige wijze groeien waardoor het onderhoud een paden, greppels etc. wordt belemmerd.

Artikel 9. De op de tuin geplaatste bouwwerken of gewassen mogen geen hinder geven, b.v. een schaduwwerking, aan andere huurders.

Artikel 10. Het is een tuinder verboden ongevraagd een andere tuin te betreden, dan wel zich daar tijdens de afwezigheid van die andere tuinder zonder diens toestemming op te houden.

Artikel 11. Het bestuur en de door haar gemachtigde personen hebben te allen tijde vrije toegang tot de tuinen teneinde een tuinkeuring te kunnen uit te voeren dan wel na te gaan of de huurder voldoet aan de verplichtingen die hem/haar volgens de reglementen zijn opgelegd.

Artikel 12. Tuinders van wie de tuin gelegen is aan het middenpad, mogen gebruik maken van de paden tussen de tuinen aan de slootkant om water uit de sloot te halen.

Artikel 13. Ingeval van verschil van mening met betrekking tot de interpretatie van de hiervoor genoemde artikelen is de beslissing van het bestuur doorslaggevend. Beroep tegen het bestuurstandpunt kan op de jaarlijkse algemene vergadering aan de leden worden voorgelegd. Aldus vastgelegd tijdens de algemene ledenvergadering gehouden op 11 maart 2005.

Schouwrapport (pdf)