Statuten

Amateurtuindersvereniging “De Zes Wielen”, te Oudorp

Naam en zetel

Artikel 1. De vereniging draagt de naam Amateurtuindersvereniging “De Zes Wielen”. Zij is gevestigd te Oudorp.

Duur

Artikel 2. De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaren en 11 maanden, te rekenen vanaf september 1972, derhalve eindigende 24 augustus 2002. Een (wettelijke) automatische verlening van eenzelfde termijn is ingegaan en eindigt op 24 juli 2032.

Doel

Artikel 3. De vereniging stelt zich ten doel het verkrijgen van land of tuingrond in gebruik, pacht of eigendom, om deze in gebruik of pacht af te staan, teneinde daardoor aan die leden de voordelen van een amateur-tuin te geven.

Artikel 4. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

a) Het in gebruik of pacht aanvaarden van land en/of tuingrond.

b) Het onderverhuren daarvan bij gedeelten aan har leden.

c) Het bevorderen van de totstandkoming en exploitatie van permanente amateurtuin-complexen.

d) Voorlichting over het gebruik van tuingrond te geven en kennis hieromtrent te propageren.

e) Alle andere wettige middelen, welke de sociale en creatieve functies van het tuinieren bevorderen.

Leden

Artikel 5. De vereniging bestaat uit:

a) Leden

b) Ereleden.

Artikel 6. Lid van de vereniging zijn personen, die een tuin van de vereniging in huur hebben. Het bestuur beslist over de toelating als lid.

Artikel 7. Het lidmaatschap beëindigd door:

a) Opzegging

b) Overlijden

c) Royement.

De opzegging moet schriftelijk 2 maanden voor het nieuwe pachtjaar gemeld worden bij de secretaris. Een lid kan uit het lidmaatschap worden geroyeerd wegens overtreding van de statuten en/of reglement. Ook kan een lid worden geroyeerd wegens het niet op tijd voldoen van zijn huurschuld. Het royementsbesluit wordt genomen door het bestuur. Het betrokken lid heeft het recht in beroep te gaan bij de eerstvolgende ledenvergadering. Het lid, dat door het bestuur als lid is geroyeerd, verliest terstond alle rechten aan het lidmaatschap verbonden.

Bestuur

Artikel 8. Aan het hoofd van de vereniging staat een bestuur, bestaande uit een oneven aantal leden, doch minstens 5.

Dagelijks bestuur

Artikel 9. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de vereniging, waaraan de afdoening van de lopende zaken is toevertrouwd. In urgente gevallen kan het dagelijks bestuur beslissingen nemen, waarvan op de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling moet worden gedaan.

Ledenvergadering

Artikel 10. Het bestuur belegt jaarlijks een gewone algemene ledenvergadering. Een buitengewone algemene ledenvergadering wordt gehouden:

a) Zo dikwijls het bestuur dit nodig acht.

b) Op verzoek van 1/5 van het totaal aantal leden. Blijft het bestuur in gebreke binnen één maand aan dit verzoek te voldoen, dan zijn de verzoekers gerechtigd zelf de leden daartoe bijeen te roepen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 11. Een huishoudelijk reglement, door de leden vastgesteld, bepaalt de wijze van het beleggen van ledenvergaderingen, van stemmen, voorzover hierin niet reeds in de statuten is voorzien, van het financiële beheer en van de werkzaamheden van de leden van het bestuur. Het mag geen bepalingen bevatten, in strijd met deze statuten.

Geldmiddelen

Artikel 12. De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributie der leden, de baten van grondverhuur, renten en donaties.

Wijziging en ontbinding

Artikel 13. Besluiten tot wijziging van deze statuten behoeven, om geldig te zijn, een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen van het aantal ter algemene vergadering aanwezige leden. De voorgestelde wijzigingen moeten als punt op de agenda staan vermeld. De wijzigingen treden niet in werking alvorens de Koninklijke goedkeuring is verkregen.

Artikel 14. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien daartoe besloten wordt met 2/3 der uitgebrachte stemmen in een opzettelijk daartoe belegde buitengewone algemene vergadering van leden, waaraan ten minste 3/4 van het aantal leden tegenwoordig is.

Indien het vereiste aantal leden in deze vergadering niet aanwezig is, dan is een volgende daarvoor opzettelijk belegde algemene vergadering van leden bevoegd met 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen van de in deze vergadering aanwezige leden tot ontbinding van de vereniging te besluiten. Indien tot ontbinding van de vereniging is besloten, worden haar bezittingen gelijkelijk onder de laatst overgebleven leden verdeeld, met inachtneming van het bepaalde bij art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien het bestuur daartoe termen aanwezig acht, kan het aan de algemene ledenvergadering, die tot ontbinding der vereniging heeft besloten, het voorstel doen, om aan het aan ieder lid, na voldoening van alle verplichtingen, uit hoofde van de ontbinding toekomende aandeel in het voordelig liquidatiesaldo een andere bestemming te geven.

Een desbetreffend voorstel moet echter als punt op de agenda staan vermeld. Aan die leden, die zich met het desbetreffende voorstel van het bestuur niet kunnen verenigen, zal het hun toekomende deel van het liquidatiesaldo worden uitgekeerd.

Slotartikel

Artikel 15. In gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 17 mei 1973, nr. 74.